Welkom op onze nieuwe webshop!

Logo
Algemene Voorwaarden

Artikel 1- Definities

 1. Amazone Retail, gevestigd aan de Nieuw Charlesburgweg 132, Paramaribo, Suriname, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Verkoper.
 2. KKF nummer: 31399
 3. BTW- nummer: 2000006302
 4. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 5. Partijen zijn verkopen en koper samen.
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 7. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 2- Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Het afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien beide partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen.

Artikel 3- Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden    producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. Ieder aanbod bevat voldoende informatie, zodat de consument duidelijk begrijpt welke rechten en plichten samengaan met het aanvaarden van het aanbod.

Artikel 4- Betalingsvoorwaarden

 1. De consument is verplicht om onmiddelijk eventuele onjuistheden in de verstrekte of opgegeven betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de ondernemer de consument hierop wijzen en hem een periode van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, tenzij wettelijk beperkingenn anders voorschrijven. In geval van wanbetaling heeft Amazone Retail het recht om, afgezien van wettelijke beperkingen, redelijke kosten in rekening te brengen zoals vooraf kenbaar gemaakt aan de klant.
 3. Betaling van het verschuldigde bedrag als gevolg van een online bestelling dient te geschieden volgens de betaalmethode vermeld op de website van Amazone Retail.
  Betaalmethoden:
  . Contant bij levering: inmunten en  biljetten
  . Pinpas bij levering: mobiele pinapparaten
  . Tulip Gift Cards bij levering
  . Bankoverschrijving: via internetbankieren of de mobiel bankieren-app.

De levering zal plaatsvinden zodra het verschuldigde bedrag reflecteert op de bankrekening van Amazone Retail. Om de procedure te versnellen, kunt u ons een bevestiging van de bankoverschrijving sturen.

Artikel 5- Coupon

 1. De eigenschappen, geldigheidsduur en vervaldatum van een kortingsbon, evenals eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden, zijn te vinden in de communicatie waarin de couponcode wordt verstrekt. Elke Kortingscode is slechts gedurende een bepaalde periode geldig: na deze periode kan de kortingscode niet meer worden ingewisseld.
 2. De couponcode kan niet worden gecombineerd met andere kortingsacties en de waarde van de kortingscode kan niet worden omgezet in contanten. Elke poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen zal worden vastgelegd en kan leiden tot intrekking van het recht om kortingscode te gebruiken.
 3. Per bestelling kan slechts één (1) couponcode worden gebruikt. De kortingscode wordt gedeactiveerd na eenmalig gebruik.

Artikel 6- Levering

 1. Amazone Retail biedt jou de flexibiliteit om te kiezen wanneer je jouw bestelling wilt laten bezorgen.
 2. Als je hebt gekozen voor bezorging, zal de bestelling binnen de afgesproken periode op het door jou opgegeven adres worden afgeleverd. De bezorgkosten, zoals vermeld op de website, zijn van toepassing op de levering. Amazone retail streeft ernaar om de bestelling op tijd, of binnen de overeengekomen periode, te bezorgen. Mocht om welke reden dan ook de levering niet binnen de aangegeven periode plaatsvinden, dan zal de bezorger proberen contact met jou op te nemen om een nieuwe bezorgafspraak te regelen. Houd er rekening mee dat Amazone Retail niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet of te laat bezorgen van de bestelling.
 3. De levertijden vermeld in offertes/facturen zijn slechts indicatief en het niet nakomen ervan geeft de koper geen recht op annulering of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.
 4. Als je niet in staat bent om de levering te ontvangen binnen de afgesproken periode, behoudt amazone retail zich het recht voor om bestellingen te annuleren als deze niet kunnen          worden afgeleverd op het opgegeven adres, bijvoorbeeld omdat je niet thuis bent en/of er geen nieuwe bezorgafspraak kan worden gemaakt.
 5. Het is niet toegestaan om meerdere bestellingen per dag op hetzelfde adres te laten bezorgen. In dit geval behoudt amazone retail zich het recht voor om de bestellingen te annuleren.
 6. Bij de levering van bestellingen die alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevatten en waarover twijfel bestaat met betrekking tot de leeftijd van de persoon aan  wie de bestelling wordt afgegeven, zoals beschreven in artikel 13, zal de bezorger van amazone retail om legitimatie vragen aan de persoon die de bestelling in ontvangst neemt.

Artikel 7 – Beeldmateriaal

De visuele representaties van producten en hun mogelijke verpakkingen in onze online winkel dienen uitsluitend ter verduidelijking. De daadwerkelijke producten kunnen enigszins verschillen van de afbeeldingen die op de website worden weergegeven.

Artikel 8 – Verzending en traceerbaarheid

Toegang tot mijn account op de website: je kunt de status van je bestelling raadplegen op onze website, of je kunt contact met ons opnemen met behulp van je klantnummer, factuurnummer of naam.

Artikel 9- Prijsbeleid

 1. Amazone retail streeft ernaar om nauwkeurige prijzen te tonen, maar er kunnen onjuiste prijsvermeldingen van producten voorkomen. In principe zijn de getoonde prijzen op het moment van bestellen leidend. Er zijn echter enkele situaties waarin de prijs bij afhalen en/of bezorgen (licht) kan afwijken van de prijs op het moment van bestellen.
 2. Actieprijzen zijn geldig gedurende de aangegeven periode. Om van een actie te profiteren, moet de bezorgdatum binnen de actieperiode vallen. Als je ervoor kiest om op een moment af te laten bezorgen dat buiten de actieperiode valt, geldt de actie niet meer en wordt de normale prijs in rekening gebracht bij het plaatsen van de bestelling.
 3. Voor alle producten geldt dat je de prijs betaalt zoals deze is op het moment van bezorging van je bestelling en zoals vermeld staat op de factuur.
 4. Bij acties geldt op=op. Daarnaast kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de hoeveelheid producten die je kunt aanschaffen tijdens bepaalde acties.

Artikel 10- Retourbeleid

 1. Producten die bij levering in goede staat verkeren, dat wil zeggen onbeschadigd, schoon en compleet, kunnen niet worden geretourneerd.
 2. Indien je niet tevreden bent met je online aankoop, heb je de mogelijkheid om het product binnen 3 werkdagen te retourneren, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als toen het werd aangeschaft. Neem eerst contact op met de afdeling klantenservice, en het team zal je informeren over de dag en het tijdstip.

Artikel 11- Verantwoordelijkheid voor inloggegevens en beveiliging

Je draagt volledig verantwoordelijkheid voor zowel het gebruik als de bescherming van jouw inloggegevens, die zijn aangemaakt voor de toegang tot de webwinkel. Het is strikt verboden om deze informatie te delen of over te dragen aan derden.
Bij ongeautoriseerd gebruik of beveiligingsinbreuken, neem direct contact met ons op.

Artikel 12- Verplichting tot melden van bezwaren

 1. De koper dient eventuele bezwaren met betrekking tot de uitvoerde werkzaamheden onmiddelijk te rapporteren aan de verkoper. Deze bezwaren moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de verkoper in staat is om hierop adequaat te reageren.
 2. Indien een bezwaar gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de verplichting om het defecte product te herstellen en indien nodig te vervangen.
 3. Bij ontvangst van de goederen is de koper verplicht om deze te inspecteren op eventuele beschadigingen en om te controleren of ze correct en in goede staat zijn. Na deze ispectie ondertekent de koper de factuur om aan te geven dat de goederen in onbeschadigde staat zijn ontvangen.

Artikel 13- Minimumleeftijd en indentificatie

 1. Voor bepaalde producten is een minimumleeftijd vereist om ze te kunnen kopen. Je mag deze producten niet aanschaffen als je de vereiste minimumleeftijd nog niet hebt bereikt.
 2. Bij de aankoop van Alcoholhoudende dranken en tabaksproducten dien je minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. Bij de bezorging van je bestelling, met name indien deze alcohol- of tabaksproducten bevat, behoudt Amazone Retail zich het recht voor om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Als je geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, kan Amazone Reatail je bestelling niet overhandigen.

Artikel 14- Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, ontwerprechten, documentatie, gegevensdragers, en andere informatie offertes, facturen blijven eigendom van Amazone Retail.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazone Retail is de klant niet gerechtigd om genoemde intellectuele eigendomsrechten te kopieren, aan derden te tonen, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 15- Een ongepaste manier van gebruik

Indien Amazone Retail vaststelt dat je de website op ongepaste wijze gebruikt, heeft Amazone Retail het recht om je account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of te verwijderen. Bij herhaaldelijk onrechtmatige handelingen heeft Amazone Retail met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, het recht om je op een uitsluitingslijst te plaatsen.

Artikel 16- Proceswijziging

 1. Amazone Retail heeft de mogelijkheid om deze Algemene voorwaarden op eigen initiatief aan te passen
 2. Aanpassingen van beperkte betekenis kunnen te allen tijde geimplementeerd worden.